​STYRELSE

Danske Kirkedage har til formål på bredest mulig økumenisk basis at samle mennesker om og til kristen forkyndelse samt til åben meningsudveksling, hvor man i fællesskab behandler kirkens opgaver og problemer i verden med henblik på praktisk engagement i samfundet – lokalt, nationalt, internationalt og økumenisk.

Danske Kirkedage sigter mod at styrke deltagerne i deres kristenliv i hverdagen og til medansvar for forkyndelsen af evangeliet og for tjenesten for mennesker i deres aktuelle situation. 

STYRELSENS SAMMENSÆTNING OG KONSTITUERING

Danske Kirkedage ledes af en styrelse, der består af en formand samt yderligere fire medlemmer. Formanden og øvrige medlemmer af styrelsen vælges af Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd på organisationens årsmøde for 3 år ad gangen (første gang vælges dog to af de ordinære medlemmer alene for to år). To af de fem pladser i styrelsen kan besættes af repræsentanter fra organisationer, der er medlemmer af Danske Kirkedage men ikke af Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd.

Styrelsen vælger af sin midte en kasserer.

Formanden for styrelsen for Danske Kirkedage kan udtale sig på styrelsens vegne inden for mandatets rammer.

Danske Kirkedage er organisatorisk en del af Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd. Danske Kirkedage er en selvstændig aktivitet i regi af Økumenisk Forum og skal hvile i sig selv økonomisk. Dette er et grundvilkår for styrelsen, men ultimativt har Økumenisk Forum det juridiske og økonomiske ansvar for Kirkedagene.

Kirker og kirkelige organisationer kan blive medlemmer af Danske Kirkedage. De repræsenterede kirker og kirkelige organisationer betaler et af Styrelsen fastsat årligt bidrag til Danske Kirkedage. En repræsenteret kirke eller kirkelig organisation kan bringe sin repræsentation til ophør med tre måneders varsel inden et kalenderårs udløb.

STYRELSENS OPGAVER
Styrelsen har det overordnede ansvar for Danske Kirkedages virksomhed og gennemførelse.

Styrelsen inviterer kirker og kirkelige organisationer i Danmark til at lade sig repræsentere i Danske Kirkedage. Det er styrelsens opgave at involvere de repræsenterede kirker og kirkelige organisationer og fremme deres engagement i Danske Kirkedage.

Styrelsen skal sikre åbenhed mellem sekretariat og styrelse.

Økumenisk Forum drøfter som minimum en gang årligt Danske Kirkedages virksomhed. Styrelsen skal i denne forbindelse orientere om planer for kommende kirkedage (tid, sted og indhold), ligesom der skal være lejlighed til drøftelse heraf samt til evaluering af stedfundne arrangementer.

Styrelsen nedsætter en komite, som har til opgave at gennemføre kirkedage. Dette kan eventuelt ske i samarbejde med det Stift, hvori Danske Kirkedage planlægges afholdt. Det er styrelsens opgave at udforme et kommissorium for hver ny komite, inden komiteen påbegynder sit arbejde samt at varetage kontakten med den til enhver tid fungerende komite og sikre kontinuitet i forhold til det næste arrangement. Det gælder også for arkivering til gavn for planlægning af Danske Kirkedage.

Medlemmer af styrelsen

Kasserer Poul Kirk, Frikirkenet
poulk(at)domino-online.dk
 
Henrik Bang Bjørgo, Den Katolske Kirke
hbb(at)duf.dk
 
Anne Mie Skak Johanson, Dansk Oase
johanson.mie@gmail.com

Morten H. Sørensen, KFUM & KFUK
morten.hsorensen(at)gmail.com

Søren Abildgaard, Landsforeningen af Menighedsråd
sa(at)menighedsraad.dk