​UDVALG

Udvalg for Danske Kirkedage

Den lokale kirkedagskomite uddelegerer arbejdet med kirkedagene i et passende antal udvalg. Når strukturen er på plads, og dermed antallet af udvalg fastsat, udarbejder komiteen et kommissorium til hvert udvalg.

Kommissorierne skal beskrive udvalgets opgaver og kompetencer.

Herefter går selve rekrutteringsarbejdet i gang. Der er flere tilgange til rekruttering af udvalgsformænd. Komiteen kan bestå af udvalgsformændene. Det giver god kommunikation mellem komite og udvalg. Det kan dog gøre komitearbejdet meget omfattende og give få ledere.
Komiteen kan også vælge udvalgsformænd udenfor komiteen og enten
sammen med dem sammensætte udvalget eller lade formændene sammensætte deres eget team.
Denne model kræver større opmærksomhed mht. intern kommunikation,
men kan forøge ledelsesfeltet og dermed lederkompetencerne. 

Sammensætning af udvalg
Udvalgene består primært af mennesker, som hører til indenfor stiftets geografiske område eller umiddelbare nærhed. I sammensætning af udvalget for Danske Kirkedage er det særligt vigtig, at tænke økumenisk.
Kirkedagenes økumeniske mål omsættes ikke alene i afviklingen af kirkedagene,
men er også en vigtig del af arbejdet frem mod kirkedagene.
Er der lokale særkender og særlige kompetencer, er det værdifuldt at inddrage disse allerede i sammensætningen af udvalgene. Det er med til at give de aktuelle kirkedage et ønsket lokalt særpræg.

Udvalgenes forretningsorden
- arbejdskultur

De enkelte udvalg finder selv ud af, hvor ofte de vil mødes, og hvordan de konkret vil arbejde.
Det kan dog være gavnligt, at komiteen fastsætter enkelte regler for udvalgenes forretningsorden ( retningslinjer for arbejdet ).

Forretningsordnen skal indeholde retningslinjer for selve udvalgsmøderne, for hvordan beslutninger bliver taget og fulgt op, og endelig for hvem der kan agere og udtale sig på udvalgets vegne.

Arbejdet i et udvalg glider lettest og giver størst glæde, hvis der er en god arbejds- og mødekultur. Udvalgsformanden går foran og udstikker retningen for, hvordan møderne afholdes. En konstruktiv mødekultur indeholder
blandt andet, at møderne starter til tiden, at mødet holder en klar dagsorden; at der bliver lyttet aktivt til alle mødedeltagere, at alle opfordres til aktiv deltagelse i mødet, og endelig at mødet rundes af med konklusion